Nyelvtan középiskolásoknak

Érettségi tételsorok (még letisztázom)

Ember és nyelv

  1. A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal
  2. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya

 

A kommunikáció

3.      A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmódokkal

4.      A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei

5.      A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra

 

A magyar nyelv története

6.      A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával - tudományos és tudománytalan módszerek

7.      A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom főbb jellemzői

8.      A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása -  ppt.

 

Nyelv és társadalom   

 9.   A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a köznyelv és a csoportnyelvek (ifjúsági nyelv, szleng)

10.  A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei

11.  Az információs társadalom hatása a nyelvi érintkezésre - ppt

 

A nyelvi szintek

12.  A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

13.  A modalitás, a mondatfajták elemzése grammatikai és szemantikai eszközökkel

 

A szöveg

14.  A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek

15.  A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl. kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás, hozzászólás)

 

A retorika

16.  A szónoki beszéd

17.  Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, néhány érvtípus

18.  Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék; a manipuláció felismerése, értékelése

 

A stílus   

19.  A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése

20.  A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk

 

1. A magyar helyesírás alapelvei

2. A nyelvújítás - docppt.

3. Csoportnyelvek

4. A továbbtanuláshoz, ill. a munka világában szükséges szövegtípusok

5. Nyelvemlékeink

6. Egyjelentésű, többjelentésű szavak

7. A szöveg felépítése

8. Alakzatok

9. Szóképek

10. Internetes források használata

11. A kiselőadás és a vizsgafelelet

12. Mássalhangzótörvények

13. Egynyelvű szótárak

14. Az állásinterjú

15. A vita

16. A magyar nyelv eredete

17. A nyelvi változás

18. Az információs társadalom hatása a nyelvre

19. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei

20. A sikeres nyelvhasználat gyakorlata

Keresés

Elérhetőség

Egy régebbi tételsor (Boronkay)

2013.06.17 21:38

2015 - G osztály

Ember és nyelv 1. 2. A kommunikáció 3. 4. A...