A szövegösszetartó erő

A szöveg a nyelvhasználat eszköze, a beszéd része; nyelvi és nem nyelvi jelekből áll. A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága, azaz a szövegösszetartó erő (idegen szóval kohézió), amely a kommunikációs, a szerkezeti, a jelentésbeli és a grammatikai kapcsolatokból jön létre.

A szövegösszetartó erő összetevői:

§   A szöveg jelentésbeli kapcsolatai

§   A szöveg nyelvtani kapcsolatai

§   Kommunikációs tényezők (nem nyelvi tényezők)

Minden szöveg a kommunikációs folyamatban születik, hatnak rá a kommunikációs folyamat tényezői. A szövegösszefüggést idegen szóval kontextusnak nevezzük. A kontextus nem nyelvi, vagyis külső körülmények és nyelvi, belső kapcsolatrendszer együttese.

Globális kohézió (globális = „átfogó, az egészre vonatkozó”)

A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak nevezzük.

Eszközei:

-    Témajelölő cím (előreutal a teljes szövegre, helyette áll)

-    témahálózat = amiről a szöveg szól

-    kulcsszók, tematikus szavak = a téma folyamatos jelenlétét biztosítják a szövegben

-    ismétlések (szóismétlés, gondolati párhuzam, szinonimák, felsorolás, stb.)

-    izotópia jelensége: az alkotó a kulcsszavakat a szöveg más területein ugyanabban az értelemben használt kifejezésekkel helyettesíti.

( izotópok: azok a szavak, kifejezések, amelyek a szövegben ugyanarra a valóságdarabra vonatkoznak. (rokon értelmű szavak, körülírások, visszautaló névmások).

 

Lineáris kohézió (lineáris = „vonalas, egyenes vonalú”)

A lineáris kohézió biztosítja a szövegegységek láncszerű összekapcsolódását, logikus gondolatmenetét.

      Jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben:
     
Jelentésben kapcsolják össze a szöveg mondatait.

-   Kulcsszavak megismétlése (egymást követő mondatokban)                                  

-   Rokon értelmű szavakkal való helyettesítés (egymást követő mondatokban)

-   Körülírások

-   Metaforikus megnevezések

-   Visszautalások

-   téma/réma szerkezet

(réma: a mondatok új hírt, új információt közlő eleme

            téma: közléselemek már ismert része, amiről a réma újat mond)

        (anafora- visszautalás, katafora- előreutalás)

      Grammatikai kapcsolóelemek a szövegben:
     
A szöveg lineáris kohéziójának megteremtésében van fontos szerepe.

-   Névmások (vissza- és előreutaló névmások)

-   Igei személyragok

-   Birtokos személyjelek

-   A többes szám jele

-   Határozott névelő használata

-   Kötőszók (és, is, hogy, mint)

-   Egyeztető toldalékok

-   Hiányos mondatok

-   Szórend

-   Mondatrend