Szónoki beszéd

 

A SZÓNOKI BESZÉD

· Szóbeli, egyirányú közvetlen kommunikáció
· Célja: érzelemkifejezés, meggyőzés, rábeszélés
· Értelemre és érzelemre egyaránt hat

A szónok

- legyen hiteles, azaz higgyen abban, amiről beszél (erről a viselkedése, a beszédet kísérő nem verbális kommunikációs gesztusai alapján győződhetünk meg)
- föllépése, öltözködése, tartása, mimikája, gesztusai is részei a hatás kiváltásának


A hallgatóról

- a szónok legyen jó emberismerő. És különösen
- a szónoknak ismernie kell a hallgatósága
- érdekeit
- érzelmeit a szónok és az előadandó téma irányában


A beszéd

Érintett területek – mi kell hozzá:
- beszédtechnika – az előadáshoz
- logika: a jó érveléshez, a jó felépítéshez
- poétikai alapismeretek: stilisztika – pl. alakzatok (pl. alliteráció, párhuzam), szóképek (pl. hasonlatok, metaforák)
- szónoklattan, azaz retorika:
a szerkesztéshez, felépítéshez

A beszédet tudjuk leginkább alakítani. Gesztusainkat begyakorolhatjuk ugyan, de mindig marad egy kontrollálhatatlan sáv. A hallgatóság megismerésére tehetünk kísérletet, de ott is mindig lesz bizonytalansági tényező. A beszédet azonban mi írjuk.


A beszéd felépítése

1. Bevezetés : leginkább az érzelmekre kell, hogy hasson.
- megszólítás, köszöntés – itt a szónok a saját személyét lehetőleg a hallgatóság alá rendeli
- a jóindulat felkeltése a szónok iránt
pl. személyes élmény felidézése, a szónok a saját lelkiállapotára utal
- érdeklődés felkeltése
pl. kérdéssel, késleltetéssel

2. Tárgyalás

- tényállás: tételmondat
- az érvelés különböző módszerei következnek, (ez kísértetiesen hasonlít az érettségire megírandó érvelő szövegre)
- az ellentétes érv cáfolata
- felsorolás, érvek sorakoztatása megfelelő sorrendben
· színes, változatos kifejezések
· tekintélyre, többségre hivatkozás
- jó, ha különböző típusú érvek hangoznak el
· irányított kérdés -> csak egy válasz van rá (manipulatív eszköz)
- megerősítés
- végkövetkeztetés


3. Befejezés : (értelmi és) ismét nagyrészt érzelmi

- összegzés: emlékeztetünk az elmondottakra, kiemelve a lényeget
- lezárás: érzelmekre ható, lehetőleg. Gyakran van benne pátosz, emelkedettség

A beszéd elhangzása

- beszédtempó, a hangerő
- szemkontaktus, a tekintet hordozása

Három Kossuth-beszéd