Jegyzőkönyv


• Feladata, hogy az eseményeket, tényeket, megállapodásokat valósághűen írásban rögzítse.
• Legfontosabb kritériuma a pontosság.
• Szó szerinti jegyzőkönyvre akkor lehet szükség, ha azt akarjuk, hogy a szöveg alapján később minden részletet azonosítani lehessen. Úgy kell készülnie, hogy hűen tükrözze a tényeket és/vagy elhangzottakat, ezért a szöveget nem rövidítjük.
• A jegyzőkönyvi kivonatnak is követelménye a hitelesség, de ez tömörít és rövidít.

A jegyzőkönyv kötelező elemei:

• A megbeszélés helye, időpontja
• A jelenlévők neve (a jegyzőkönyvben feltüntetve vagy csatolt jelenléti íven)
• A tanácskozás vezetőjének és a hozzászólóknak a személye
• A napirend: a tárgyalt ügyek megnevezése, a tárgyalás sorrendje; az ezekhez kapcsolódó megállapítások, állásfoglalások, határozatok
• Szavazás esetén a szavazás jellege (nyílt vagy titkos), valamint a támogató és ellenszavazatok, illetőleg az esetleges tartózkodások aránya
• Hitelesítési záradék és aláírások

Ennek alapján a jegyzőkönyv felépítése az alábbiakban adható meg:

1. Bevezetés:
• A jegyzőkönyv felvételének helye és időpontja
• A szervezet neve, címe
• Tárgya
• A jelenlévők felsorolása
• A levezető, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyének megnevezése
2. Tárgyalás:
• Az érdemi tartalom rögzítése:
• előadás, vitaindító, beszámoló, ismertető, tájékoztató
• felszólalások, hozzászólások, javaslatok, indítványok
• A tárgyalást vezető összefoglalása
3. Befejezés:
• A hozott határozatok felsorolása.
• Dátum/utalás a keltezésre (k.m.f.)
• Az aláírások/hitelesítés

 

Ezek alapján egy jegyzőkönyv a következőképpen néz ki:

Jegyzőkönyv

Készült a Mosonmagyaróvári Kar Doktori Tanácsa ülésén

2007. január 25.

Helye: Kari Tanácsterem

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján a bizottság határozatképes

Napirendi pontok:

Doktori Tanácsülés

. A Doktori Iskolák Tanácsai által javasolt két új Doktori Iskola vezető elfogadása és felterjesztése az Egyetemi Doktori Tanácshoz

. Javaslat PhD fokozat odaítélésére

. Egyéb ügyek

 

Dr. Neményi Miklós: A Kari Doktori Tanács elnöke az ülést megnyitja. Tisztelettel köszönt minden kedves kollégát. Elmondja, hogy a Kari Tanács a 2007. január 22-i ülésén elfogadta a Kari Doktori Tanács személyi összetételét. Ezzel kapcsolatban majd a külső tagokra kér javaslatot a jelenlévőktől. Ez a Kar Tudományos Tanácsa, tehát olyan tagokra kér javaslatot, akik tudnak tudományban és a Kar érdekeiben is gondolkodni. Ezután rátér az első napirendi pontra: A Szabályzat szerint a két Doktori Iskola Fóruma megtárgyalta és titkos szavazással döntöttek, hogy ki lehetne a két Doktori Iskola új vezetője. Mindkét Doktori Iskola Fórumában 20-2 arányú lett a szavazás eredménye és ezt a Doktori Iskolák Tanácsa is megerősítette. Így mindkét esetben egy-egy személy ért el 50%-ot. Ezek után a Dékán úr kettőjüket kérte fel a pályázat benyújtására. A pályázatban az önéletrajznak és a publikációs tevékenységnek kellett szerepelnie. Ezután átadja a szót dékán úrnak.

Dr. Ördög Vince: A pályázatot mind a két Jelölt elkészítette és mindenki kézbe vehette. Nem lehet tudni, hogy később, hogy alakul a Doktori Iskolák helyzete. Lehet, hogy egy nagy Doktori Iskola lesz, de ma még a praktikusság és célszerűség nem e felé halad. Az új vezetők megválasztására azért is szükség van, mert az Akkreditációs Bizottság ezt ellenőrizni fogja. Ezután köszönetét fejezi ki az eddigi vezetőknek. Még azt is megemlíti, hogy bár az Állattudományi Doktori Iskola kezdhette meg korábban a működését, most mégis ott kell a személyi feltételeket javítani. A Növénytudományi Doktori Iskola később kapta meg az akkreditációt, de ma jóval erősebb a személyi háttere. A leendő új vezetőknek is köszöni, hogy Kari érdekből is vállalták a Doktori Iskolák vezetését.

Dr. Neményi Miklós: Csak annyit tesz hozzá, hogy amennyiben hivatalosan is megtörténik a vezetői feladatok átadása, akkor ünnepélyes keretek között is megköszönik Dr. Schmidt János akadémikusnak és Dr. Kuroli Géza professzornak az eddig végzett munkájukat. Ezután a leendő vezetők kivonulnak a Kari Tanács teremből. Mivel a jelenlévők mindannyian jól ismerik a két Jelölt munkásságát, ezért rögtön a titkos szavazásra kerül sor.

A szavazás eredménye: Dr. Neményi Miklós 12 igen szavazatot és Dr. Benedek Pál szintén 12 igen szavazatot kapott.

Dr. Ördög Vince: Gratulál és sikeres munkát kíván.

Dr. Neményi Miklós: Megköszöni a bizalmat. Ezután megemlíti, hogy a Kari Doktori Tanácsba javaslatokat vár külső tagokra. Meghívott tagnak javasolja Dr. Nagy Frigyes professzor urat.

Rátér a második napirendi pontra. Érkezett a Kari Doktori Tanácshoz Dr. Reisinger Péter részéről egy bejelentés, mely szerint 2007. február 1-én Koltai Judit Petra szigorlatán az elnöki teendőket nem tudja vállalni, mert ezen a napon Keszthelyen kell előadást tartania. Megkérdezi, hogy kit javasolnak a jelenlévők elnöknek. Dr. Kuroli Géza professzor úr vállalja a szigorlati elnöki tisztséget.

Megkéri Dr. Tenk Antal professzor urat, hogy röviden számoljon be Szentirmay András védéséről.

Dr. Tenk Antal: Parádés védés volt. A védés a BK-60-as teremben volt és teltház előtt zajlott. A sikeres védés bizonyítéka, hogy mind a doktori szigorlat, mind a nyilvános védés 100%-os eredménnyel sikerült.

Dr. Neményi Miklós: A Kari Doktori Tanács egyhangúlag javasolja az EDT-nek a fokozat odaítélését. Felkéri Dr. Kuroli Géza professzor urat, hogy Horváth Balázs védéséről számoljon be.

Dr. Kuroli Géza: A bizottság tagjai mind egytől-egyig ismertek és elismert szakemberek. A Jelölt jól mutatta be a téziseit. A teljesítmény háttere lényegesen jobb volt, mint a szavazás eredménye. A doktori szigorlat 86,7%, a doktori védés 87,5%, így cum laude minősítéssel fejezte be a fokozatszerzést. Benedek professzor úrnak is megköszöni a sikeres védést, mert ő volt a Jelölt témavezetője. Még azt is kiemeli a professzor úr, hogy ezzel a védéssel 12-re emelkedett a Doktori Iskolában sikeresen megvédett disszertációk száma és 5 hallgatónak az ügye folyamatban van.

Dr. Benedek Pál: Témavezetőként hozzáteszi, hogy nagyon szigorú volt a bizottság.

Dr. Neményi Miklós: A Kari Doktori Tanács egyhangúlag javasolja az EDT-nek a fokozat odaítélését.

Rátér a harmadik napirendi pontra az egyéb ügyekre. Megadja a szót Dr. Kuroli Géza professzor úrnak.

Dr. Kuroli Géza: A professzor úr nemcsak a Doktori Iskola vezetéséről mond le, hanem a programvezetői feladatokról is és a helyére Dr. Reisinger Péter professzor urat javasolja. A professzor úr témavezetése alatt már több hallgató végzett ebben a programban és jelenleg is több hallgató irányításával foglalkozik. Országosan elismert szakember. A Szenátus a Növényorvosi MSc programra is zöld utat adott, melynek a professzor úr volt a koordinátora.

Dr. Reisinger Péter: Köszöni szépen a jelölést és az elnök úrnak az egyetértését.

Dr. Neményi Miklós: A rektorhelyettes urat is tájékoztatjuk a változásról. Megadja a szót Karácsony Péternek.

Karácsony Péter: A kreditpontokkal kapcsolatban elmondja, hogy a félévenkénti 30 kreditpontot nagyon nehéz teljesíteni a hallgatóknak, mivel egyik félévben esetleg többet publikálnak és a következőben kevesebbet. A gyakorlatban ez elég nehezen alkalmazható. A másik probléma, hogy a Mosonmagyaróváron lévő két Doktori Iskolában a szemeszterenként elérendő kreditpont 30, így a Doktori Szabályzatban bennmaradt 90 kreditet az első két szemeszter végére senki nem tudja teljesíteni.

Dr. Schmidt Rezső: Január 31-én lesz Egyetemi Doktori Tanácsülés, akkor kell felvetni a szabályzatmódosítást.

Dr. Neményi Miklós: Megköszöni a hozzászólást. Ezután ismerteti, hogy a Szenátus megszavazta az Egyetemi Doktori Tanács elnökének Dr. Schmidt Rezső rektorhelyettes urat és az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökének Dr. Neményi Miklóst. További hozzászólásra megadja a szót Kovács Attila docens úrnak.

Dr. Kovács Attila: Felveti, hogy a Szabályzat a disszertáció formai követelményeit nem elég részletesen rögzíti. Javasolja, hogy legyen egy olyan formája a disszertációnak, amelyre, ha ránéznek, már tudni lehet belőle, hogy az ezen az egyetemen készült. Pl.: egy lógóval lehetne jelölni az egyetemet és különböző csíkokkal az egyes karokat. Ilyen jelölést használnak pl. Leuvenben.

Dr. Schmidt Rezső: Az egyetem egységes arculata kezd kialakulni. Van már lógója az egyetemnek egy fába besimuló arc. Emellett használni lehetne az egyetemre és a karra vonatkozó szimbólumokat is. Az akkreditációhoz két dokumentum már így készült el.

Dr. Kovács Attila: Másik felvetése, hogy a Szabályzat előírja, hogy a számozott téziseknek a disszertációban is szerepelniük kell, de néhány megnézett disszertációból hiányoztak a számozott tézisek.

Dr. Tenk Antal: Az akkreditációhoz kell egy olyan dokumentum, melyben a Doktori Tanács tagjai, programvezetők, témavezetők, végzett hallgatók, doktorjelöltek és hallgatók vita alapján kialakított véleményét kellene rögzíteni, mert ezt is kéri a MAB. Erre kellene összehívni az előbb felsoroltakat és a doktori iskolákról elhangzott véleményeket jegyzőkönyvileg rögzíteni kellene. Amikor a látogató bizottság jön akkor is össze kell hívni egy ilyen Fórumot.

Dr. Neményi Miklós: Kéri a javaslatokat a külső tagokra. Mindenkinek megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

 

Törökné Vas Marianna Prof.

DSc

jegyzőkönyvvezető

 

Dr. Neményi Miklós

tudományos dékánhelyettes

 

a Kari Doktori Tanács elnöke

 

Forrás: MAGYIR